Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dawid Koczy, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Kompleks Taaka Ryba, z siedzibą w Suminie, przy Leśna 15, [kod 44-295] wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 642-219-75-25.
  2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:

a. Wykonania usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi.

b. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu;

c. Realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania;

d. Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu.

3. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wycofania wniesionej zgody.

4.Goście posiadają prawo żądania od Kompleks Taaka Ryba dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5.Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Kompleks Taaka Ryba nie mogą zawrzeć umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, ani powierzyć  Apartamentu, wobec czego zamówiona usługa hotelarska nie może zostać zrealizowana.

7. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.